Erfarna personalkonsulter

Vi erbjuder rådgivning och fortbildning när det gäller personalfrågor, lagstiftning och arbetsmiljö. Våra rutinerade konsulter bistår med snabb och lönsam hantering av exempelvis bemanningsanalys, lönekartläggning, jämställdhet och organisationseffektivitet.

Förenklad bemanningsanalys

Vi hjälper dig att analysera och effektivisera personalplaneringen inom verksamheten utifrån dess förutsättningar. Tillsammans säkerställer vi att butiken har rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. I samråd med dig skräddarsyr vi konsultinsatsen så att resultatet får de avsedda effekterna: fastställd personalkostnad och timbudget per avdelning och butik samt nya arbetstidsscheman utifrån kollektivavtal och arbetsrättsliga regelverk.

Optimerad kassalinje

Vi tillhandahåller en förenklad konsulttjänst som hjälper dig att analysera och optimera organisations- och bemanningsplaneringen inom kassalinjen utifrån butikens förutsättningar. Vi säkerställer tillsammans att kassalinjen är optimalt bemannade vid varje given tidpunkt. Insatsen baseras på granskning av avdelningens rutiner, flöden och arbetssätt. Support och uppföljning ingår i genomförandet vid schematekniska frågor.

Operativ personaladministration

En praktiskt inriktad utbildning med fokus på att säkerställa en effektivare personaladministrering. Målet med konsult- och utbildningstjänsten är att säkra rätt kompetens i analys-, genomförande- och uppföljningsfasen av verksamhetens personaladministrativa arbete. Utbildningen riktar sig främst till de medarbetare som har ett tydligt personalansvar.

Praktisk arbetsrätt

En förenklad konsult- och utbildningstjänst som hjälper dig att analysera och säkerställa praktisk kunskap om arbetsrättsliga regler som påverkar butiken kopplat till det viktiga löpande arbetet med organisations- och bemanningsplanering.
Insatsen resulterar i kraftigt ökad kompetens om arbetsrättsliga regler, lagar och avtal. Utbildningen riktar sig till de medarbetare som har ett tydligt personalansvar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Lagar, föreskrifter, avtal och regler inom det viktiga arbetsmiljöarbetet påverkar löpande verksamheten, exempelvis: Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och fysiska och psykosociala faktorer som påverkar arbetsmiljön. Vi genomför en förenklad konsult- och utbildningstjänst som hjälper dig att analysera och genomföra företagets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).

 

Är du intresserad av lönsam och effektiv rådgivning i din verksamhet? Kontakta oss på telefon 010-609 00 00 eller via e-post på adress salj@tiltid.se

 

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.